Monday, August 30, 2010

BUGAR BAHASA

Apitan 'ke-...-an' yang Membentuk Kata Nama dan Kata Kerja

Ayat "Orang itu kekurangan tenaga" adakah tergolong dalam pola ayat FN + FN atau FN + FK?

- Zul

Sdr. Zul,

Untuk menentukan adakah predikat ayat itu frasa nama atau frasa kerja, perlu dikenal pasti adakah unsur inti frasa itu merupakan kata nama atau kata kerja. Sekilas lalu, kata 'kekurangan' merupakan kata nama, tetapi dalam konteks tertentu, kata yang menerima apitan 'ke-...-an' dapat juga berbentuk kata kerja.

Dalam ayat itu, jelas bahawa kata 'kekurangan' merupakan kata kerja pasif yang menerima apitan 'ke-...-an', iaitu dengan makna subjek ayat(orang itu) merupakan subjek penderita, bukan subjek pelaku. Subjek ayat "Orang itu" tidak melakukan sesuatu, sebaliknya mengalami keadaan kekurangan sesuatu, iaitu kekurangan tenaga.

Kata itu tergolong dalam kata nama jika digunakan sebagai subjek atau objek ayat, seperti:

1. Kekurangan tenaga asli yang dapat menjana elektrik menyebabkan kerajaan terpaksa mencatu bekalan elektrik. (Kata 'kekurangan' sebagai subjek)

2. Negara mengalami kekurangan hasil sejak beberapa tahun lalu. (Kata 'kekurangan' sebagai objek)

Kesimpulannya, kata yang menerima apitan 'ke-...-an' dapat berbentuk kata nama dan juga kata kerja (kata kerja pasif), bergantung pada konteks penggunaannya.

Perlaksanaan atau Pelaksanaan?

Adilah Shek Omar pada 12hb Ogos pukul 10.10 pagi:

Saya masih keliru tentang penggunaan "perlaksaanan" dan "pelaksanaan". Boleh Prof. jelaskan? Terima kasih. Selamat menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan al-Mubarak.

Kembara Bahasa pada 12hb Ogos pukul 12.23 ptg:

Yang betul ialah 'pelaksanaan', iaitu kata nama terbitan daripada kata kerja 'melaksanakan'.

Formula atau rumus asasnya ialah: 'me' menjadi 'pe'; 'mem' menjadi 'pem'; 'men' menjadi 'pen'; 'meng' menjadi 'peng' dan 'menge' menjadi 'penge'.

Contohnya: melaksanakan (menjadi 'pelaksanaan'); membeli (menjadi 'pembelian'; menjual (menjadi 'penjualan'); mengambil (menjadi 'pengambilan'); mengebom (menjadi 'pengeboman').

Awalan 'per' biasanya digunakan jika kata kerjanya dalam bentuk kata kerja tak transitif yang berawalan 'ber', misalnya 'bersiar' menjadi 'persiaran', 'berkongsi' menjadi 'perkongsian', 'berlanggar' menjadi 'perlanggaran'.

Pengwujudan atau Pewujudan?

Yakub Uton pada 04hb Ogos pukul 9.15 ptg:

Prof. yang mana betul; pengwujudan atau pewujudan? Terima kasih

Kembara Bahasa pada 04hb Ogos pukul 9.23 ptg:

Yang betul ialah 'pewujudan', iaitu kata nama terbitan daripada kata kerja 'mewujudkan' ('me' menjadi 'pe', seperti juga 'mem' menjadi 'pem', 'men' menjadi 'pen', 'meng' menjadi 'peng' dan 'menge' menjadi 'penge'.

Contohnya:['membeli' : pembelian; 'menjual': penjualan; 'mengambil': pengambilan; 'mengebom': pengeboman]

Kata 'dalam' dalam konteks yang pertama itu bukan kata sendi, tetapi kata hubung. Ada dua kelas kata bagi kata 'dalam', seperti juga bagi kata 'untuk'. Dalam frasa 'dalam hal ini', jelas bahawa kata 'dalam' memang tergolong dalam kelas kata sendi; tetapi dalam konteks contoh yang sdr. nyatakan itu, binaannya bukan frasa, tetapi klausa. Maka kata 'dalam' dalam klausa itu tergolong dalam kelas kata hubung, iaitu sebagai kata hubung komplemen dalam ayat pancangan komplemen seperti:

1. Dalam meningkatkan pencapaian dasar ekonomi negara, kerajaan merancang fasa-fasa pelaksanaan yang bersepadu.
('Dalam meningkatkan pencapaian dasar ekonomi negara' ialah klausa tak-bebas/ayat kecil/anak kalimat bagi klausa bebas/ayat induk/induk kalimat 'Kerajaan merancang fasa-fasa pelaksanaan yang bersepadu').

Penggunaan kata 'dalam' itu sama dengan penggunaan kata 'untuk', iaitu:

2. Untuk meningkatkan pencapaian dasar ekonomi negara, kerajaan merancang fasa-fasa pelaksanaan yang bersepadu. (Kata 'untuk' dalam ayat ini bukan kata sendi tetapi kata hubung.

Kata 'untuk' dan 'dalam' sebagai kata sendi jelas diketahui apabila unsur yang mengikutnya ialah frasa nama seperti 'untuk saudara' dan 'dalam hal ini'. Namun, ada aras sintaksis yang lebih tinggi penggunaan kedua-dua patah kata itu, iaitu pada aras klausa.

Tentang penggunaan frasa 'dalam pada itu', saya tidak pasti soal betul salahnya, namun memang dalam penggunaannya, ada bentuk itu digunakan sebagai penanda wacana. Saya akan meneliti isu ini lebih lanjut.

pemerdagangan atau memperdagangkan?

Sdr. AF: Bentuk kata 'pemerdagangan' itu terbit daripada kata kerja 'memperdagangkan', sama seperti kata kerja 'memperoleh' menjadi 'pemerolehan', 'mempersatukan' menjadi 'pemersatuan' dll. Memang mulanya dirasakan agak janggal penggunaan kata itu kerana kata itu baru sahaja digunakan dalam media massa.

"Program Tentatif" atau "Tentatif Program"?

Ceritera Bahasa pada kali ini berkaitan dengan penggunaan kata majmuk program tentatif dan tentatif program. Banyak sekali kertas cadangan, kertas rancangan, kertas awalan dan kertas konsep sesuatu projek atau program yang saya terima, baik yang saya terima sewaktu saya menjadi Pengarah Jabatan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka mahupun yang saya terima daripada penganjur pelbagai program ketika mengundang saya agar ikut serta dalam program itu sebagai penceramah, penatar atau pemakalah.

Daripada sekian banyak yang saya terima itu, dalam anggaran 80 peratus lebih menggunakan kata majmuk tentatif program apabila mengemukakan jadual atau atur cara program. Hal itu menimbulkan tanda tanya kepada saya mengapakah bentuk kata majmuk itu meluas penggunaannya. Rupa-rupanya prinsip atau aturan binaan kata nama majmuk yang telah dikemukakan oleh Allahyarham Prof. Sutan Takdir Alisjahbana lebih setengah abad yang lalu belum cukup dihayati oleh sejumlah pengguna bahasa. Dalam buku beliau yang berjudul Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia (1953), ada dijelaskan prinsip atau aturan yang diberi nama Hukum D-M. Slametmujlana pula dalam bukunya Kaidah Bahasa Indonesia (1857) menyebut aturan itu sebagai struktur progresif.

Aturan itu menjelaskan bahawa susunan kata dalam bahasa Melayu/Indonesia (yang berkaitan dengan kata nama majmuk) berdasar pada susunan "kata yang diterangkan + kata yang menerangkan". Dalam bahasa Inggeris, unsur yang diterangkan dikenal sebagai head sementara unsur yang menerangkan dikenal sebagai modifier.

Dalam bahasa Inggeris, prinsip asas pembentukan kata nama majmuk berasaskan susunan modifier + head, seperti old man (old sebagai modifier mendahului kata man sebagai head). Dalam hal contoh yang kita bincangkan, bentuk tentative program merupakan bentuk kata nama majmuk yang memenuhi prinsip modifier + head itu.

Oleh sebab kata tentative telah diubah menjadi tentatif menurut prinsip morfologi bahasa Melayu, maka susunan kata majmuknya perlu menurut susunan kata nama majumk dalam bahasa Melayu. Sebagai "kata yang menerangkan", kata itu perlu diletakkan sesudah "kata yang diterangkan", lalu terbentuklah kata nama majmuk program tentatif yang sama maknanya dengan jadual tentatif atau atur cara tentatif atau atur cara sementara. Urutan yang demikian itu sama sahaja dengan urutan orang tua (bukan tua orang) yang jelas berlawanan dengan urutan bentuknya dalam bahasa Inggeri old man, seperti yang disebut tadi.

Bentuk itu sama dengan sejumlah besar bentuk kata nama majmuk yang lain, baik yang diserapkan daripada bahasa asing seperti rawatan alternatif (bukan alternatif rawatan), jumlah kumulatif (bukan kumulatif jumlah), atau yang memang merupakan bentuk kata nama majmuk asal dalam bahasa Melayu seperti kesan sampingan, rekaan baharu, bilik kebal dan yang lain.

Bentuk lain yang sama polanya ialah hal lain (atau hal-hal lain), perkara-perkara lain, perkataan lain yang oleh sesetengah orang masih diucapkan atau ditulis sebagai lain hal (atau lain-lain hal), lain-lain perkara dan lain perkataan.

Pastilah ada beberapa kekecualian dalam sesuatu prinsip atau aturan, namun kekecualian yang kecil jumlahnya berbanding dengan penerapan aturan yang menerbitkan sekian banyak bentuk yang memenuhi prinsip tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak mematuhi prinsip atau aturan. Seringkali orang menjadikan alasan adanya bentuk bumiputera, perdana menteri dan sebagainya untuk mengatakan bahawa Hukum D-M bukan prinsip atau aturan yang ketat dalam bahasa Melayu. Kekecualian itu ada penjelasannya, sebagaimana adanya bentuk seperti secretary-general dalam bahasa Inggeris yang tidak selari dengan bentuk-bentuk kata nama majmuk keseluruhannya.

[Perbincangan tentang Hukum D-M yang berkaitan dengan susunan kata nama majmuk dalam bahasa Melayu dapat dibaca dalam buku saya Tuntunan Bahasa, Bahagian Dua: Sendi Bahasa, bab 9 dan bab 10 (terbitan Pearson).]

"Marabahaya" Memang "Berbahaya"

Dalam ceramah dan juga kursus bahasa dan penulisan yang saya kendalikan, pertanyaan peserta tentang adakah kata merbahaya atau kataberbahaya yang betul masih terus menjadi salah satu pertanyaan yang kerap ditimbulkan. Penjelasan tentang masalah itu sebenarnya telah berpuluh-puluh tahun diberikan, termasuk dalam siri makalah saya dalam majalah Dewan Siswa, majalah Pelita Bahasa dan yang lain.

Sekadar mengulang penjelasan itu, baiklah difahami bahawa kata dasar yang menjadi isu dalam masalah ini ialah kata bahaya. Daripada segi golongan atau kelas katanya, kata bahaya itu merupakan kata nama, bukan kata adjektif seperti anggapan sesetengah orang. Kata itu dapat diperhatikan penggunaannya sebagai kata nama seperti dalam ayat yang berikut:

1. Bahaya penagihan dadah amat dahsyat.
2. Perpecahan masyarakat merupakan bahaya yang mengancam kestabilan negara.
3. Usah menempah bahaya dengan berlumba di jalan raya.

Orang yang menganggap kata bahaya tergolong dalam kata adjektif barangkali berfikir dengan beranalogi kepada kata dangerous yang memang merupakan kata adjektif. Namun, katadangerous itu sendiri terbit daripada kata dasar danger yang merupakan kata nama.

Tentang adakah bentuk kata terbitan yang betul ialah berbahaya atau merbahaya, perlu pula difahami bahawa dalam bahasa Melayu baharu (malahan dalam bahasa Melayu klasik juga) tidak ada awalan mer-. Awalan mar- terdapat dalam bahasa Melayu kuno sebelum lahirnya bahasa Melayu klasik pada sekitar abad ke-13. Oleh sebab itu, tidak ada mana-mana buku tatabahasa bahasa Melayu yang memasukkan awalan mer-, termasuk buku ahli bahasa yang bersikap 'terbuka' dan menerima bentuk kata merbahaya sebagai betul atau dapat diterima kerana telah luas penggunaannya dalam masyarakat umum.

Dengan demikian, bentuk yang betul menurut sistem morfologi atau binaan kata bahasa Melayu ialah berbahaya, iaitu sebagai hasil proses pengimbuhan kata dasar bahaya yang menerima awalan ber-. Erti yang timbul ialah 'ada bahayanya'. Contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut:

4. Jalan itu berbahaya kerana berliku-liku dan tidak rata sejauh 10 kilometer.
5. Perbuatan fitnah-memfitnah cukup berbahaya kerana dapat menimbulkan permusuhan.
6. Sikap tidak peka kepada kemungkinan pengaruh kuasa asing dalam urusan kenegaraan menimbulkan keadaan yang berbahaya kepada negara.

Ada kemungkinannya bahawa kata merbahaya yang tidak berdasar pada sistem morfologi bahasa Melayu itu timbul daripada kesalahan transliterasi (penukaran aksara atau huruf daripada Jawi kepada Rumi) bagi kata marabahaya yang bererti 'pelbagai bahaya'. Dalam tulisan Jawi lama, kata itu dieja sebagai mim, ra, ba, ha, ya sehingga timbul kemungkinan orang yang membuat transliterasi kata itu ke dalam tulisan Rumi menganggapnya sebagai kata merbahaya.

Marabahaya memang pasti menimbulkan bahaya kerana ada bahayanya atau dengan kata lain berbahaya!

[Penjelasan tentang isu di atas terdapat juga dalam buku saya Tuntunan Bahasa, terbitan Pearson.]

- Awang Sariyan

No comments:

Post a Comment